Kontaktandmed

Sündmuse info

JAHH CATERING OÜ (edaspidi „Teenuse Osutaja“) ja klient, kes vormistab www.jahhcatering.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end, sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi „Teenuse Kasutaja“), sõlmisid käesoleva e-poe Kasutuslepingu (edaspidi „Kasutusleping“). JAHH CATERING OÜ E-poe tellimusi on võimalik tellida minimaalselt 2 tööpäeva ette ( 48 tundi) eri kokkulepete kohta kirjutada pood@jahhcatering.eeTellimuse tühistamisel ei kuulu raha tagastamisele, kui tellimuse täitmiseni on jäänud vähem kui 24 tundi.ÜLDINE

https://jahhcatering.ee/pood (edaspidi „E-pood“) on Teenuse Osutaja poolt loodud e-pood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse Kasutajale.

https://www.jahhcatering.ee on Teenuse Оsutajale registreeritud domeen.

Kaupade ja teenuste pakkujaks Poes on JAHH CATERING OÜ, reg nr. 12469378, Salme 12, Tallinn, tel. +372 55562532 (edaspidi JAHH CATERING).

Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel käesolevast lepingust ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.

Teenuse Оsutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

Teenuse Оsutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustus teatada sellest kirjalikult e-posti teel Teenuse Kasutajale.HINNAD

Kõik Poes näidatud hinnad on eurodes.

Kõik Poes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu vastavalt seaduses sätestatud määrale.

JAHH CATERING OÜ-l on õigus hindasid igal ajal muuta. Kui kaupade ja/või teenuste hindasid muudetakse pärast Ostja poolt tellimuse esitamist, rakenduvad Ostjale tellimuse esitamise hetkel kehtinud hinnad.

Juhul, kui Ostja on tellimuse esitamisel valinud tellimuse kättesaamise viisiks tellimuse kohaletoimetamise, lisandub tellimuses märgitud kaupade ja/või teenuste hinnale tasu tellimuse kohaletoimetamise eest vastavalt JAHH CATERING OÜ hinnakirjale. Tellimuse kohaletoimetamise piirkond on Tallinn, kui pole kokku lepitud teisiti- ning transpordi hind arvutatakse Poe ostukorvis.TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

Kõik laos olevad tooted tarnitakse vastavalt määratud ajale ja kuupäevale.

Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikest toodetest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla 100% õiged ning võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

Tooteinfot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt.

Teenuse Kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefoni , maakond, linn, postiindeks, telefoninumber, email, kättesaamise viis) ning tasub toodete eest ostu sooritamisel pangalingi kaudu.

Teenuse Kasutaja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse Osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse Kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

Teenuse Osutaja teostab müügi pärast E-poe kaudu tellimuse esitamist ning selle eest tasumist. Peale tellimuse vormistamist saadetakse Teenuse Kasutajale e-mailile tellimuse kinnitus. Käesolev Kasutusleping loetakse sõlmituks arvates kliendi ostu kinnitamisest e-poes https://jahhcatering.ee/pood/

Juhul kui ostukorv sisaldab vanusepiiranguga tooteid, kinnitab ostja, et tal on õigus neid tooteid osta. Tellimuse kättesaamiseks peab ostja esitama isikut tõendava dokumendi.KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

Tellimus antakse Ostjale üle vastavalt Ostja poolt tellimuse esitamisel märgitud kättesaamise viisile ja tellimuses märgitud ajal.

Kui Ostja on tellimuse esitamisel valinud tellimuse kohaletoimetamise kulleriga Ostja soovitud aadressile, kohustub Ostja tagama, et tellimuses märgitud kohaletoimetamise ajal oleks Ostjal võimalik vastaval aadressil tellimus vastu võtta. Juhul kui kulleril ei ole võimalik tellimust kohaletoimetamise aadressil tellimuses nimetatud 30 minuti pikkuse ajavahemiku jooksul Ostjale üle anda, loetakse et Ostja on tellimuse vastu võtnud ning vastu võtmata tellimuse eest raha ei tagastata.

Kui Ostja on tellimuse esitamisel valinud tellimuse kättesaamise viisiks „Tulen ise järele“, siis kohustub Ostja tagama, et Ostja või tema poolt volitatud isik võtab tellimuse vastu tellimusel märgitud ajavahemiku jooksul tellimusel märgitud JAHH CATERING OÜ tegevuskohas, mitteilmumise eest raha ei tagastata.Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Teenuse Osutaja ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teenuse Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusestTAGASTUSÕIGUS

E-poest ostetud kaupadele ei kehti 14-päevane tagastusõigus kauba kätte saamisest, sest tegemist on toidukaupadega.

Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti E-poest ostetud toodete puhul 14-päevane taganemisõigus kuna tegemist on kaubaga, mis rikneb või vananeb kiiresti ning mida e-poel ei ole võimalik hiljem uuesti müüki panna.

Klient on kohustatud tellimuse vastuvõtmisel koheselt tooted üle vaatama.

Tellimuse puuduste ilmnemisel või kauba kvaliteediprobleemide korral tuleb koheselt võtta ühendust taasesitatavas vormis (e-mail pood@jahhcatering.ee ), kirjeldades võimalikult täpselt esinenud probleemi ning lisades vajadusel näitlikustavad pildid.

Pretensioonis tuleb märkida ostja nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev

Veebipood vastab tarbija esitatud pretensioonile kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 päeva jooksul pretensiooni saamisest.

Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, asendab Veebipood puudusega kauba.

Kui kaupa ei ole võimalik asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga seoses ostja poolt makstud tasud, hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingust taganemisest tellija osundatud pangakontole.

Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale, ega kahjude eest, mis on tekkinud kauba mittesihipärasest kasutamisest.

Kui Teenuse Kasutaja sai kauba kullerilt vigastatud pakendis ning selle tagajärjel said kannatada ka pakendis olev toode või tooted, mis muutusid kasutamiseks mittekõlblikeks, siis Teenuse Osutaja hüvitab Teenuse Kasutajale nimetatud toote või toodete eest makstud summa. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse Osutajale.Tellimuse tühistamine ja taganemine

Ostjal on võimalik tellimus tühistada kuni 24h enne tellimuse täitmise aega ning saada tagasi kogu tellimuse eest tasutud raha. Juhul, kui tellimus tühistatakse vähem kui 24h enne tellimuse täitmise aega ei kuulu tellimuse eest tasutud raha tagastamisele.

JAHH CATERING OÜ-l on õigus tellimus enne selle täitmise aega mistahes põhjusel tühistada ja tagastada Ostjale kogu tellimuse eest tasutud summa, teavitades sellest Ostjat esimesel võimalusel,

Vastavalt võlaõigusseaduse § 53 lg 4 ei kehti taganemisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, sealhulgas jahutatud ja külmutatud tooted ning kiiresti riknevad tooted. Seetõttu ei ole Ostjal võimalik tellimusest pärast tellimuse kättesaamist taganeda.VASTUTUS

Kõiki E-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Teenuse Kasutaja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

Teenuse Kasutaja isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse Kasutajale, edastatakse JAHH CATERING OÜ kulleritele.

Teenuse Osutaja kohustub mitte edastama isikuandmeid kõrvalistele isikutele

Teenuse Osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse Kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning see toimub Teenuse Kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

Teenuse Kasutaja annab Teenuse Osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressil tellimuskinnituse.

Teenuse Kasutaja annab Teenuse Osutajale nõusoleku saata pakkumisi tellimuse esitamisel sisestud e-posti aadressile.JAHH CATERING OÜ vastutab Ostjale tellimuse täitmise tõttu kahju tekkimise korral üksnes otsese varalise kahju eest ning maksimaalselt üksnes vastava tellimuse eest tasutud summa ulatuses. Tellimuse tühistamise korral ei vastuta JAHH CATERING OÜ ühelgi juhul Ostja poolt tehtud asendustehingu hinna vahe hüvitamise eest.

Vastutuse piirangud ei kohaldu JAHH CATERING OÜ tahtliku või raskelt hooletu rikkumise ega isiku surma või tervise kahjustamise korral.ERIMEELSUSED

Teenuse Kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

Teenuse Kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse Osutajale, teistele teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.Teenuse Osutaja ei vastuta Teenuse Kasutajale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Teenuse Osutaja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Teenuse Osutaja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).KASUTAMISTINGIMUSED

Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse Kasutajale kohustuslik.Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Ma olen tutvunud ja nõustun ostutingimustega”, nõustub Teenuse Kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub nendega.ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

Kõiki E-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Teenuse Kasutaja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

Teenuse Kasutaja isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse Kasutajale, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.

Teenuse Osutaja kohustub mitte edastama isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

Teenuse Osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse Kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning see toimub Teenuse Kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

Teenuse Kasutaja annab Teenuse Osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressil tellimuskinnituse.

Teenuse Kasutaja annab Teenuse Osutajale nõusoleku saata pakkumisi tellimuse esitamisel sisestud e-posti aadressile.

Teenuse kasutajal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.TELLIMINE

Kauba väljavalimise järel tuleb toode/tooted lisada ostukorvi.

Ostukorvi saate näha, kui vajutate kodulehe päises olevale „Ostukorvi“ nupule ning liigute edasi ostukorvi lehele.

Ostukorvis on nähtavad kõik sinna lisatud tooted nimekirjana ning iga toote kohta on kuvatud soovitud hulk (tk) ja hind. Samuti kogu ostukorvi maksumus.

Tellimuse vormistamise alustamiseks vajutage nupule „mine maksma“, mis viib teid edasi kassa lehele.

Tellimuse vormistamiseks palume täita paki kohale toimetamiseks vajalikud andmed. Kui soovite paki saata kellelegi teisele – näiteks kingituseks, palume aktiveerida kohaletoimetamine teisele aadressile ning sisestada paki vastuvõtja andmed.Tellimuse kinnitamisel vormistatakse teile tellimusleht, mis on võimalik tasuda koheselt pangalingi või pangaülekandega. Koopia kinnitatud tellimusest saadetakse ka teie e-posti aadressile.Tellija poolt edastatud e-posti aadress annab õiguse JAHH CATERING OÜ keskkonnal edastada aeg-ajalt uudistooteid puudutavaid uudiskirju.

MAKSEVIISID

JAHH CATERING OÜ veebipoes pakume ostu eest tasumiseks erinevaid pangalinke ning kaardimakseid.

Maksmine ülekandega on ainult kokkuleppel.Soovime teile meeldivaid ostukogemusi meie veebipoes!

Tellimistingimused lühidalt:

  • Minimaalne ettetellimise aeg: 3 tööpäeva;
  • Minimaalne tellimus kehtib 15-le inimesele kui ei ole kirjas teisiti;
  • Menüü hinnad ei sisalda transpordi- ja teenindustasu;
  • Lisateenusena rendime inventari;
  • Dekoratsioonide, menüükaartide,  lilleseadete või muu taolise tellimiseks kasutame oma koostööpartnerite teenuseid;
  • BBQ- menüüd  valmivad 100% värskena kliendi nähes sündmuse toimumiskohas BBQ- haagisköögis või grill-pannidel;
  • BBQ- menüüde maksumusele lisandub BBQ- haagisköögi maksumus, transpordi- ja teenindustasu.

NB! Palun tutvuge kindlasti ka üldiste tellimis- ja maksetingimustega!