Kontaktandmed

Sündmuse info

Tellimistingimused: 1.Käesolevad tingimused on Tellija ja Jahh Catering OÜ kui Jahh Cateringi, Mozart Cateringi, BBQ Cateringi ja Westgroup Cateringi kaubamärkide omaniku vahel sõlmitava catering teenuse aluseks. 2.Jahh Catering OÜ esindaja poolt koostatud kirjalik hinnapakkumine kehtib ühtse tervikuna ning on Tellijale catering teenuse vormistamise ja kinnitamise aluseks. Tellimus sisaldab detailset informatsiooni tellitud toodete ja teenuste kohta, mille koostamise aluseks on eelnev Tellijalt laekunudinformatsioon. 3. Kõik allahindlused rakenduvad vastavalt püsikliendi programmile või erijuhtudele Jahh Cateringi toitlustuse, jookide ja inventari hindadele. Seejuures ei ole võimalik allahindluseid rakendada tööjõuega transpordi kuludele. 4. Tellija kinnitab catering teenuse hinnapakkumise kirjalikult e-posti teel. Seejuures on Tellijal õigus kinnitatud hinnapakkumist (Tellimust) muuta (k.a. osalejate üldarv) hiljemalt 5 (viis) tööpäeva enne Tellimuse täitmise kuupäeva. Selleks esitab Tellija kirjalikus vormis lõpliku osalejate arvu kinnituse Jahh Catering OÜ esindajale. Hilisemaid Tellija poolseid muudatusi aktsepteerib Jahh Catering OÜ vaid eelneval kokkuleppel ja võimaluse korral. 5. Kinnitatud Tellimuse alusel esitab Jahh Catering OÜ esindaja Tellijale ettemaksuarve kuni 100% ulatuses Tellimuse kogusummast, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti. 6. Tellimus loetakse kinnitatuks pärast seda, kui ettemakse arves esitatud summa on laekunud Jahh Catering OÜ arvelduskontole. Ettemakse mittelaekumisel ettenähtud ajaks jätab Jahh Catering OÜ endale õiguse loobuda Tellimuse täitmisest. 7. Kui Tellija tühistab tellimuse: 1. Hiljemalt 10 (kümme) tööpäeva enne Tellimuse täitmise kuupäeva, tagastab Jahh Catering OÜ kogu summas ettemakse (100% ettemakse tagastus); 2. Vähem kui 5 (viis) tööpäeva enne Tellimuse täitmise kuupäeva, on Jahh Catering OÜ´l õigus jätta ettemakse tagastamata, et katta Tellimuse ettevalmistusega seotud tegevuskulud. 8. Peale Tellimuse täitmist ja juhul, kui sündmuse käigus on tekkinud kooskõlastatud lisakulud (lisajoogid, teeninduse ületunnid, jm lisateenused), esitab Jahh Catering OÜ esindaja kirjalikult hiljemalt 3 tööpäeva jooksul Tellijale korrigeeritud Tellimuse. Seejuures ei toimu tagasiarvestust juba avatud joogipudelitele. Tellijal on kohustus tagastada 100% ettevõttele kuuluv inventar. Tellijal on kohustus hüvitada lõhutud ja kaotatud inventari maksumus vastavalt kehtivale hinnakirjale, juhul kui vara hävinemise või kadumise on põhjustanud Tellija või temaga seotud isiku tegevus. 9. Peale tellimuse täitmist esitab Jahh Catering OÜ esindaja Tellijale arve vastavalt korrigeeritud Tellimusele, millest on maha arvestatud tasutud ettemakse summa. 10. Tellijale jääb õigus esitada kõik pretensioonid kirjalikult 3 (kolme) tööpäeva jooksul peale Tellimuse täitmist ja enne lõpliku arve väljastamist. Hilisemaid pretensioone ei ole Jahh Catering OÜ kohustatud menetlema.

Tellimistingimused lühidalt:

  • Minimaalne ettetellimise aeg: 3 tööpäeva;
  • Minimaalne tellimus kehtib 15-le inimesele kui ei ole kirjas teisiti;
  • Menüü hinnad ei sisalda transpordi- ja teenindustasu;
  • Lisateenusena rendime inventari;
  • Dekoratsioonide, menüükaartide,  lilleseadete või muu taolise tellimiseks kasutame oma koostööpartnerite teenuseid;
  • BBQ- menüüd  valmivad 100% värskena kliendi nähes sündmuse toimumiskohas BBQ- haagisköögis või grill-pannidel;
  • BBQ- menüüde maksumusele lisandub BBQ- haagisköögi maksumus, transpordi- ja teenindustasu.

NB! Palun tutvuge kindlasti ka üldiste tellimis- ja maksetingimustega!